Inspectoratul Teritorial de Munca SATU MARE

Lista sancţiunilor aplicate de către inspectorii de muncă din cadrul Corpului de Control Relaţii de Muncă

1.LEGEA 53/2003- CODUL MUNCII-competenţa de sancţionare este prevazută la art. 260 , iar sancţiunile sunt:

Art.260

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei;

b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;

c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

(la 13-04-2018 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 260 , Capitolul IV , Titlul XI  a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 88 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 10 aprilie 2018)

e^1) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

(la 13-04-2018 Litera e^1) din Alineatul (1) , Articolul 260 , Capitolul IV , Titlul XI  a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 88 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 10 aprilie 2018)

e^2) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

(la 13-04-2018 Litera e^2) din Alineatul (1) , Articolul 260 , Capitolul IV , Titlul XI  a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 88 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 10 aprilie 2018)

e^3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

(la 13-04-2018 Litera e^3) din Alineatul (1) , Articolul 260 , Capitolul IV , Titlul XI  a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 88 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 10 aprilie 2018)

f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;

i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

k) neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;

l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

m) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art. 102, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;

p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.

q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei.

 

2. LEGEA 108/1999, republicată - competenţa de sancţionare este prevazută la art. 22 alin.1, iar sancţiunile sunt:

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

a) împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta;

c) nerespectarea de către conducătorul unităţii, reprezentantul legal al acestuia, angajaţi, prepuşi sau alte persoane aflate în locaţiile supuse controlului a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă.

3. H.G. 905/2017 - competenţa de sancţionare este prevazută la art. 8, iar sancţiunile sunt:

    (1) Constituie contravenţie netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) - i) cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă şi se sancţionează conform art. 260 alin. (1) lit. e^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte:

a) transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a);

b) refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru;

c) netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. j)-k), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b);

d) netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. l)-p), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-f);

e) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d)-h), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3);

f) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. l)-n) în termenele prevăzute la art. 4 alin. (4);

g) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5).

(3)  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:

a) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (6);

b) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

c) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);

d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii.

(4)  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei încălcarea obligaţiei de a păstra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, care are delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă.

(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei încălcarea de către angajator a prevederilor art. 7 alin. (3)-(6).

(6)  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.

(7) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (2)-(5).

(8) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(5) se fac cu respectarea:

a)art. 22 din Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 566 din 8 iulie 1968, respectiv ale art. 31 din Decretul nr. 481/1971 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;

b) art. 31 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice, respectiv ale art. 43 din Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdicţie a agenţilor diplomatici, respectiv a agenţilor consulari;

c) inviolabilităţii şi imunităţii reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România potrivit convenţiilor/acordurilor de sediu la care România este parte.

ART. 9

Prevederile art. 8 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

4.ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 august 2014 (*actualizată*)

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

ART. 27^4

(1) Beneficiarul prestării de servicii care a depus o cerere pentru eliberarea avizului de detaşare are obligaţia de a comunica de îndată Inspectoratului General pentru Imigrări orice modificare a situaţiei de fapt sau de drept care afectează îndeplinirea condiţiilor de eliberare a avizului solicitat.

(2) Beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detaşarea transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare privind detaşarea salariaţilor străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, precum şi Inspectoratului General pentru Imigrări în termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia.

(3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale beneficiarului prestării de servicii la care s-a făcut detaşarea: în cazul persoanei juridice - denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare, iar, în cazul persoanei fizice - numele şi prenumele, adresa completă, codul numeric personal sau un alt număr de identificare;

b) datele de identificare ale angajatorului străin care face detaşarea: denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a angajatorului, şi, după caz, numele/denumirea şi adresa completă ale reprezentantului legal în România;

c) numele şi prenumele străinului detaşat, data naşterii, cetăţenia, seria şi numărul documentului de călătorie, perioada detaşării, funcţia şi locul desfăşurării activităţii.

ART. 35

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a comunicării prevăzute la art. 27^4 alin. (2) sau a modificării elementelor prevăzute în această comunicare, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

b) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 33, cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei;

ART. 36

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare sau de detaşare, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată;

5.LEGEA 156/2000 modificată si completată prin Legea nr.232/2017 – competenţa de sancţionare este prevazută la art. 13 , iar sancţiunile sunt:

ART. 13

(1)  Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) exercitarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă a activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 6 şi art. 8 alin. (1), (2), (4) şi (5), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) exercitarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă a activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

c) organizarea unei baze de date cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (3) de către agenţii de plasare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

d) încălcarea dispoziţiilor art. 8^2, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

e) încălcarea dispoziţiilor art. 10, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

f) exercitarea activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate de către alte persoane juridice sau de către persoane fizice, în afara agenţilor de plasare, cu amendă de la 25.000 lei la 40.000 lei;

g) netransmiterea situaţiei trimestriale, în condiţiile prevăzute la art. 10^1 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

(2)  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă."

6.LEGEA 202/2002 – competenţa de sancţionare este prevazută la art. 46 alin.3 lit.a, iar sancţiunile sint:

  • de la 1.500 lei la 15.000 lei(art. 46 alin.1)- încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2)-(4), art.8, art.9 alin (1), art.10 alin. (1) şi (3), art.11-14 şi ale art. 15-23 din Legea 202/2002;

7.O.U.G. 96/2003- competenţa de sancţionare este prevazută la art. 27 alin.2,lit .a, iar sancţiunile sint:

  • de la 2.500 lei la 5.000 lei(art.27 alin 1 lit.a)- încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6, art.7 alin 1, art. 8, art.17 alin.1, art.18, art.26 alin. 1;
  • de la 5.000 lei la 10.000 lei( art. 27 alin 1 lit.b)- încălcarea dispoziţiilor art. 9, art. 12 alin. 3, art.19 alin 1 si 4, art.20 alin. 2 si 4, art. 21 alin. 1 si 2;

8.LEGEA 62/2011- competenţa de sancţionare este prevăzută la art.217 ,alin.1, lit.a –f, iar sancţiunile sunt:

  • de la 15.000 lei la 20.000 lei -încălcarea prevederilor prevăzute la art. 7 alin. (2);
  • de la 5.000 lei la 10.000 lei refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă;
  • 3000 lei – nedepunerea spre publicare de către părţile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sau sector de activitate.Responsabilitatea revine solidar părţilor;
  • de la 1.000 lei la 3.000 lei- nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 162 alin. (1);
  • de la 5.000 lei de la 10.000 lei- nerespectarea prevederii prevăzute la art. 194 alin. (1);
  • de la 5.000 lei la 10.000 lei- împiedicarea în orice mod a accesului inspectorului de muncă pentru constatarea eventualelor contravenţii, conform art. 195, de către oricare dintre părţile aflate în conflict.
Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord