Inspectoratul Teritorial de Munca SATU MARE

Anunț 27.07.2020- privind transmiterea on-line a Registrului Electronic de Evidență a Zilierilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, anunță beneficiarii care utilizează zilieri în condițiile Legii nr.52/2011, modificată, că prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr.1140/23.07.2020, a fost aprobată Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta. Ordinul a intrat în vigoare la data de 25.07.2020, dată de la care evidența zilierilor se conduce exclusiv pe baza registrului electronic al zilierilor
Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă.
Conform art. 2 din Ordinul nr. 1140/2020, este necesar ca fiecare beneficiar de lucrări care utilizează zilieri și care are sediul social în județul Satu Mare, să obțină de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, numele de utilizator și parola pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului electronic al zilierilor.
În acest sens, solicităm beneficiarilor să transmită cererile pentru obținerea numelui de utilizator și parolă; atașăm modelul cererii.
Cererile semnate de reprezentatul legal/împuternicitul unității cu semnatura electronica, se transmit pe adresa de e-mail: itmsatumare@itmsatumare.ro  și vor fi însoțite de următoarele documente:

 • împuterncirea semnată de beneficiar, în cazul în care persoana care solicita nume utilizator și parolă este alta decât reprezentantul legal al unității;
 • copie certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului/certificat de înregistrare fiscală;
 • copie după actul constitutiv al beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate prevăzute la art.13 alin.1 din Legea nr.52/2011 (acest document este cerut numai pentru beneficiarii care nu sunt înregistrați în Registrul Comerțului)
 • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului care semnează cererea;
 • declaratie pe propria răspundere prevăzută în Anexa nr.2 din Ordinul nr.1140/2020, în cazul în care cererea și documentele anexate acesteia se transmit prin e-mail.

Informații privind aplicația informatică cu ajutorul căreia se conduce registrul electronic al zilierilor, inclusiv manualul de utilizare se găsesc pe site-ul Inspecției Muncii: www.inspecțiamuncii.ro/registrul-electronic-de–evidenta-a-zilierilor.

Model solicitare eliberare parola on-line registru electronic de evidenta a  zilierilor

 

Activitatea privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011,cu modificările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, evidenţa lucrătorilor zilieri se conduce pe baza registrului electronic de evidenţă a zilierilor.

Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta, este aprobata prin Ordinul Ministrului muncii şi protectiei sociale nr.1140 din data de 13 iulie 2020.

Registrul se completează de către Beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite, cu ajutorul aplicaţiei informatice pentru dispozitive mobile „Inspecţia Muncii“, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare obţinute de pe pagina de internet a inspecţiei Muncii.

Pentru înfiinţarea Registrului, Beneficiarii cu sediul social în judeţul Satu Mare, obţin numele de utilizator şi parola de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare.

Documentele necesare pentru eliberarea utilizatorului şi a parolei sunt:

a)cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei, prevăzută în anexa nr. 1 la metodologie aprobată prin Ordinul nr.1140/2020;

b) împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;

c) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală;

e) copie de pe actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) declaraţie pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la metodologia aprobata prin Ordinul nr.1140/2020, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

Atasam Ordinul nr.1140/2020 si modelele de cereri:

 

Activitatea privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011,cu modificările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, evidenţa lucrătorilor zilieri se conduce pe baza registrului special de evidenţă a zilierilor. Conform art.6 din Normele de aplicare a Legii nr.52/2011, registrele de evidenţa a lucrătorilor zilieri, se tipăresc şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea acestora se face, la cerere şi contra cost, de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă.

În vederea eliberării registrului de evidenţă a zilierilor beneficiarii vor depune la registratura Inspectoratului cererea pentru eliberarea registrului de evidenţă zilieri, însoţită de copia codului fiscal al beneficiarului.

În cazul în care se solicită registre de zilieri pentru sedii secundare (puncte de lucru/reprezentanţe/filiale/sucursale) beneficiarii vor depune:

 • cererea pentru eliberarea registrului de zilieri pentru sediul secundar
 • delegarea de competenţă pentru sediul secundar, în care se precizează expres competenţa sediului secundar de a utiliza zilieri, de gestiune şi completare a registrului de evidenţă a zilierilor. Delegarea de competenţă trebuie să nominalizeze şi persoana desemnată să coordoneze activitatea sediului secundar.

Contravaloarea registrului de zilieri este de 78,54 lei, sumă ce poate fi achitată la caseria I.T.M. Satu Mare.

 

Modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități  cu caracter ocazional desfășurate de zilieri cu 18.07.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
Modificarea actului normativ a fost făcută prin Legea nr.132/2019 (publicată în Monitorul Oficial nr.575 din 18.07.2019).
În conformitate cu prevederile art. 13 alin.1 din Legea nr. 52/2011, modificată şi completată, se pot presta activităţi necalificate cu caracter ocazional de către zilieri în următoarele domenii:
a ) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
e) publicitate - grupa 731;
e^1) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);
e^2) creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;
f) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea sa - clasa 5520;
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;
i) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;
j) restaurante - clasa 5610;
k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630;
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9104; m) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare similare - clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;
n) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;
o) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311;
p) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312.
Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», al institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa şi al institutelor naţionale, al instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ, cu excepţia activităţilor pentru care beneficiarul are încheiate contracte de prestări servicii cu terţii, prestări servicii pentru care pot fi utilizaţi zilieri conform prevederilor art. 13 din Legea nr.52/2011, modificată și completată
O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», al institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa şi al institutelor naţionale, al instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Măsuri privind activitatea zilierilor în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber

În domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, perioada în care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Beneficiarul activităţii sezoniere este persoana care are cel puţin 50 de ovine, 25 de caprine sau 3 bovine, după caz, generatoare de venit.
Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data plăţii, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoană potrivit prezentei legi.
Plata cotei forfetare se face o dată pe an, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice.
Din cota forfetară se transferă către bugetul asigurărilor sociale de stat sumele aferente contribuţiei asigurări sociale datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.
Norma de venit/persoană, se stabileşte prin raportare la numărul de animale pe care le poate îngriji/supraveghea un zilier, se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice.
Pentru activitatea desfăşurată de către zilierii prevăzuţi în prezentul capitol, cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Remuneraţia netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă şi alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puţin cheltuieli de cazare şi masă.
Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, Registrul electronic de evidenţă a zilierilor se întocmeşte lunar.
Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.
Zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională, beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.
Începând cu data de 20 decembrie 2019 se introduce registrul electronic de evidență a zilierilor ca singură modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor.
În termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic al zilierilor, prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale se va stabili metodologia de întocmire și de transmitere a registrului de evidență a zilierilor precum și înregistrările care se vor face in acesta.
Până la intrarea în vigoare a registrului electronic, evidența activității prestate de zilieri se conduce pe baza registrului special care se eliberează, contra cost, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, la cererea beneficiarilor.

Modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități  cu caracter ocazional desfășurate de zilieri cu 19.04.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
Modificarea actului normativ a fost făcută prin O.U.G. nr.26/2019 (publicată în Monitorul Oficial nr.309 din 19.04.2019).
Principalele modificări vizează următoarele aspecte:
1.Extinderea domeniilor de activitate în care se poate desfăşura activitate cu zilieri, prin completarea art.13 din Legea nr.52/2011, astfel:
-activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
- publicitate - grupa 731;
- activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;
- creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;
- activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;
- activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;
- restaurante - clasa 5610;
- baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630;
- activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140.
Aceste domenii de activitate se adaugă celor trei domenii stabilite prin O.U.G nr.114/2018, respectiv:
- agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
- silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
- pescuit şi acvacultură - diviziunea 03.
2. Extinderea perioadei de 180 de zile cumulate pe perioada unui an calendaristic pentru care un zilier poate desfășura activități pentru același beneficiar și la domeniul agriculturii, pe lângă domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol.
3. Începând cu veniturile realizate de zilieri în luna mai 2019, se plătește contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat(CAS), conform prevederilor Codului fiscal, zilierul având calitate de asigurat în sistemul public de pensii.
Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.
Zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională, beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.
4. Începând cu data de 20 decembrie 2019 se introduce registrul electronic de evidență a zilierilor ca singură modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor.
În termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic al zilierilor, prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale se va stabili metodologia de întocmire și de transmitere a registrului de evidență a zilierilor precum și înregistrările care se vor face in acesta.
Până la intrarea în vigoare a registrului electronic, evidența activității prestate de zilieri se conduce pe baza registrului special care se eliberează, contra cost, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, la cererea beneficiarilor.

Modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități  cu caracter ocazional desfășurate de zilieri  cu 01.01.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011, modificată, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, ca urmare a adoptării Ordonanţei de Urgentă nr.114/2018, publicată în Monitorul Oficial nr.1116/29.12.2018

 Principalele modificări  introduse de Ordonanta de Urgenţă nr.114/2018 vizează următoarele aspecte:

1. Modificarea art.13 din Legea nr.52/2011 prin restrângerea activităţilor în care se poate utiliza munca necalificată a zilierilor numai la următoarele domenii de activitate:

-  agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;

-  silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;

- pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;

2.Completarea art.4 din Legea nr.52/2011:

- modificarea duratei  în care o persoană poate presta activităţi în regim de ziler la 120 de zile într-un an calendaristic, indiferent de numărul beneficiarilor, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic;

- beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

-  dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare de 25 de zile calendaristice în mod continuu, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată."

3. Modificarea şi completarea art.14 din Legea nr.52/2011,modificată, în sensul că sancţiunea pentru încălcarea prevederilor Legii nr.52/2011, modificată, se poate aplica atât beneficiarului cât zilierului, în cazul depășirii duratei de 120 sau 180 de zile prestate în cursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu posibilitatea plăţii a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, în 15 zile de la data înmânării procesului verbal de contravenţie.

EXTRAS OUG nr.114/2018- Monitor Oficial nr.1116/29.12.2018

ART. 65

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

"(6)  O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

(7)  Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

(8)  Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată."

 

 1. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 13    (1)  Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

 1. a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
 2. b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
 3. c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;"

 

 1. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 14

(1)  Următoarele fapte săvârşite de beneficiar şi zilier constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:"

 

 1. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."

 

 1. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3)  Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

 

Modificarea Legii nr.52/2011 privind zilierii cu 13.04.2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba vă aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Modificarea actului normativ a fost făcută prin Legea nr.86/2018.

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

-.extinderea şi pentru domeniul viticol la 180 de zile într-un an calendaristic a duratei pentru care un zilier poate presta activitate pentru acelaşi beneficiar;

- extinderea  domeniilor de activitate în care se poate desfăşura activitate cu zilieri, prin completarea art.13 din Legea nr.52/2011, astfel:

- hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare - clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;"

- restaurante - clasa 5610;

- alte activităţi de alimentaţie n.c.a.-5629;

- baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor-clasa 5630."

-reglementarea activităţii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră şi a agenţiilor de intermediere  între cererea şi oferta de muncă zilieră;

Având în vedere şi modificarea şi completarea făcută prin Legea nr.86/2018, domeniile de activitate în care se pot presta activităţi cu caracter ocazional de către zilieri sunt numai cele prevăzute la art.13 din Legea nr.52/2011, modificata şi completată:

 1. a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
 2. b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
 3. c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;
 4. d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi clasa 3811;
 5. e) recuperarea materialelor - grupa 383;
 6. f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;
 7. g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
 8. h) publicitate - grupa 731;
 9. i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;
 10. j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - clasa 7219;
 11. k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);
 12. l) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;
 13. m) creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;
 14. n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140;
 15. o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;
 16. p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare - clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
 17. q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;
 18. r) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311;
 19. s) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312;
 20. ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.»"
 21. t) restaurante - clasa 5610;
 22. ţ) alte activităţi de alimentaţie n.c.a. - 5629;
 23. u) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630."

 

Sancţiunile stabilite de  Legea nr. 52/2011, modificată şi completată:

- utilizarea zilierilor pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

- neplata impozitului pe venit, datorat pentru activitatea prestată de zilieri, amenda este de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;

- încălcarea prevederilor legale privind cuantumul remunerației  zilierului și a plății acestuia, amendă de 10.000 lei;

-furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

- necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date sau documente solicitate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin şi care au legătură cu controlul efectuat, amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.;

Cu o amendă de 6.000 lei  se sancționează beneficiarii care folosesc zilieri fără să îndeplinească obligaţiile legale  referitoare la:

-înființarea și completarea registrului de evidența a zilierilor sau de neprezentare a acestuia la solicitarea organelor de control;

– instruirea și informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile și pericolele la care se expune;

– asigurarea, în mod gratuit a echipamentelor individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilier;

– comunicarea către inspectoratul teritorial de muncă a oricărui eveniment în care a fost implicat zilierul precum și înregistrarea accidentului de muncă suferit de zilier conform prevederilor legale;

– netransmiterea la inspectoratul teritorial de muncă, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, a copiei registrului de evidență a zilierilor care a desfășurat activitate în luna anterioară;

–  utilizarea unui zilier peste o durată maximă  de 90 de zile sau 180 de zile, după caz,  cumulate pe durata unui an calendaristic;

– interzicerea utilizării zilierilor pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord