Inspectoratul Teritorial de Munca SATU MARE

Legislație

Acte normative utilizate în activitatea de Evidenţa Muncii şi Control Relaţii de Muncă

Legea 53/2003- CODUL MUNCII,publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011

Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost modificată şi completată prin:
-Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;
-Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;
-OUG nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 371/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
-Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare;
-OUG nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 94/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;
-Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;
-Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;
-OUG nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 167/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;
-Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;
-Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.

HG. 1377/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric (M.O.802/25.11.2009), cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.522 din 2 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr.662 din 7 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 968 din 15 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.350 din 23 decembrie 2010.
HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
Data intrarii in vigoare : 23 septembrie 2017

OG. 27/2002– privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,modificata (M.O.nr 84/01.02.2002),modificata prin Legea 233/2002,(M.O.296/30.04.2002), rectificata prin Rectificarea nr.233/2002 (M.O.613/20.08.2002);
OG. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor,(M.O.nr.747/ 26.10.2003), modificata si completata prin Legea180/2002,(M.O.268/22.04.2002),O.U.G.16/2002(M.O.145/26.02.2002),O.G.61/2002(M.O.582/14.08,2003),Legea.174/2004(M.O.465/25.05.2004),Legea.357/2003(M.O.537/25.07.2003) O.U.G.108/2003 (M.O.747/26.10.2003),Legea 526/2004(MO 1149/6.12.2004), O.G.8/2006 (M.O.78/27.01.2006), Legea.352/2006 (M.O.640/25.07.2006), Legea 353/2006 (M.O.640/25.07.2006), Legea 182/2006 (M.O.443/23.05.2006); Decizia 228/ 13.03 2007 (MO 283 din 27 aprilie 2007), Decizia. 1.354/10 .12. 2008 (MO 887/ 29.12. 2008), Legea nr. 293/2009 (M.O.645/01.10.2009), Legea 202/25.10.2010 (M.O.714/26.10.2010);
HG.500/2011-privind intocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariatilor
HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 19 decembrie 2017
Data intrarii in vigoare : 19 decembrie 2017

OG. 137/2000– privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata (M.O. 99/08.02.2007), modificată prin OG. 75/11.06.2008 (M.O 462/20.06.2008), Deciziile nr. 818, 819,820,821/03.07.2008 (M.O 537/03.07.2008) Decizia nr.997/07.10.2008 (M.O. 744/28.11.2008), Decizia nr.1325/04.12.2008 (M.O 872/23.12.2008 ;
Legea 202/2002– privind egalitatea de sanse intre femei si barbati,republicata(M.O. 150/01.03.2007);
OUG. 56/2007-privind incadrarea in munca şi detaşarea strainilor pe teritoriul Romaniei (M.O.424/26.06.2007), modificată şi completată prin Legea 134/ 04.07 2008 (MO 522/10.07.2008);Legea nr.157 din 11.07.2011
Legea 156/2000-privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicată (M.O.291/05.05.2009) modif. prin Legea nr.232/2017;
HG.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza in strainatate, ( M.O. nr.208/24.04.2001), modificate si completate prin H.G 384/2001-Rectificare(M.O.219/2001) , H.G.850/2002 (M.O.628/23.08.2002), H.G.683/2006( M.O.475/01.06.2006);
OUG. 96/2003– privind protectia maternitatii la locurile de munca ( M.O.nr.750/ 27.10.2003), modificat si completata prin Legea 25/2004 pentru aprobarea OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca (MO 214/11.04.2004),O.U.G.158/2005 (M.O.1.074/29.11.2005);
HG.537/2004– pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca ( M.O. 378/29.04.2004), modificata prin HG.1141 din 23 iulie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobate prin HG nr. 537/2004 (M.O. 686/30.07.2004);
OUG.44/2008-privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O.328/25.04.2008), modificată şi completată prin O.U.G 38/2009 (M.O.269/24.04.2009);
LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Legea 252/2003– privind registrul unic de control (M.O.429/18.06.2003);

Hotărâre nr. 1.256 din 21 decembrie 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2012
Legea 195/2001-a voluntariatului, republicată ( M.O.276/25.04.2007);
Legea 279/2005-privind ucenicia la locul de munca (M.O.907/11.10.2005) modificată prin OUG 126/2008 (MO 697/14.10.2008) ; republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
a mai fost modificată şi completată prin: –OUG nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008, aprobată prin Legea nr. 55/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 7 aprilie 2009.
HG. 234/2006-pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de munca HG.1085/2006 (MO 727/25.08.2006);
HOTĂRÂRE nr. 1.212 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 28 decembrie 2011
Legea 448/2006-privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata( M.O. 1/03.01.2008), modificata si completata.
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 20 septembrie 2010;
LEGE nr. 136 din 18 iulie 2012
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011.
Norme metodologice din 14.03.2007– de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia şi promovarea persoanelor cu handicap (M.O.233/04.04.2007) modificată şi complectată prin H.G.89/2010 (M.O 103/15.02.2010);
Instrucţiuni din 12.11.2008-pentru aplicarea art.78 din Legea 448/2006 (MO 817/05.12.2009);
Legea 467/2006-privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor (M.O.1006/18.12.2006);
HG. 1193/2010-pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (M.O.824/09.12.2010);
HOTĂRÂRE nr. 1.225 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011
LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
Data intrarii in vigoare : 20 mai 2017

HOTĂRÂRE nr. 337 din 18 mai 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017
Data intrarii in vigoare : 31 mai 2017

Legea nr.62/2011-dialogului social (M.O.322 din 10 mai 2011).

LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018
Data intrarii in vigoare : 18 august 2018

LEGE nr. 189 din 18 iulie 2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 23 iulie 2018
Data intrarii in vigoare : 22 august 2018

LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 25 iulie 2018
Data intrarii in vigoare : 24 august 2018

Acte normative ce reglementează activitatea de control Securitate şi Sănătate în Muncă

LEGE nr. 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca M.O. nr. 646 - 26.07.2006

HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Norme metodologice pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

HG 355/2007 cu modificarile ulterioare, privind supravegherea sanatatii lucratorilor

LEGE nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

LEGE nr.126/1995 privind regimul materiilor explosive cu modificarile si completarile aduse de Legea 464 din 2001Monitorul Oficial nr.298/28.12.1995

Ordonanta nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar.Monitorul Oficial nr.18/30.01.1995

OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000

LEGE nr.608/2001 republicata privind evaluarea conformitatii produselor

Hotărâre nr.246/2007 privind metodologia de reinoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

LEGE nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002

Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002

LEGE nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

Hotarâre nr.115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

Hotarâre nr.1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor

Hotarâre nr.752 din 14 mai 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare utilizarii in atmosfere potential explozive

Hotarâre nr.207 din 17 martie 2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

Hotarâre nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Hotarâre nr. 1.007 din 2 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor

Hotarâre nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

Hotarâre nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Hotarâre nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

Hotarâre nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit

Hotarâre nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

Hotarâre nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca

Hotarâre nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Hotarâre nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

Hotarâre nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare

Hotarâre nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

Hotarâre nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

Hotarâre nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă

Hotarâre nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Hotarâre nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

Hotarâre nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

Hotarâre nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HG nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord